Yhdistysrekisteriin merkityt viralliset säännöt

SÄÄNNÖT


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on  Gospel Karting  ja sen kotipaikka on Kihniö.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää karting-harrastamista ja toimia kristillisellä arvopohjalla pyrkien ohjaamaan lapsia ja nuoria Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen, terveisiin elämäntapoihin ja oikeaan liikennekäyttäytymiseen. Yhdistys pyrkii myös edistämään ja luomaan mahdollisuuksia koko perheen yhdessäololle ja – tekemiselle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää ajoretkiä läheisille karting-radoille, järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa, järjestää koulutus- ja leiritoimintaa, antaa tietopuolista opetusta, hankkii toimintaan tarvittavia välineitä, ylläpitää maksuttomia internet-sivuja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,  toimeenpanna asianomaisen luvan hankittuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää  hengellisiä tilaisuuksia sekä kerätä niissä vapaaehtoisia lahjoituksia toimintansa tukemiseksi sillä tavoin, ettei sitä pidetä varsinaisena rahankeräyksenä.


3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu  vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4)  muuta varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Vuosittain on erovuorossa kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhdistyksen toiminnan ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna hallituksen erovuoroiset jäsenet ratkaisee arpa, sen jälkeen hallituksen varsinainen tai varajäsen on erovuorossa oltuaan kaksi vuotta hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 01.04. – 31.03.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko- kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on  kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, kuitatulla sähköpostiviestillä tai ilmoittamalla kokouksesta paikallislehdessä.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen erovuoroiset jäsenet
9. valitaan yksi  tai kaksi  tilintarkastajaa ja  heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat hengelliseen lapsi- ja nuorisotyöhön purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.